Tietosuojaseloste

Keskeiset tiedot

Tarkemmat tiedot

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot tietosuojaan liittyvissä asioissa

Lendiron Group Oy
Y-tunnus: 3168296-4
Postiosoite: Merikatu 9, 00140 Helsinki
Puhelin: 040 7500 848
sijoittajat@lendiron.com
www.lendirongroup.fi

2. Rekisteröidyt

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme sijoittajistamme.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista seuraavien tarkoitusten toteut-tamiseksi:

4. Käsiteltävät tietoryhmät

5. Tietolähteet

Tämän selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen lähteitä ovat rekisteröity itse, rekisterinpitäjän itsensä tuottamat tiedot sekä Väestörekisterikeskukselta ja lain sallimissa rajoissa muilta viranomaisilta kuten Verohallinnolta saadut tiedot sekä Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, puhelinnumerotietokannoista, pankeilta ja/tai muilta luotettavilta tahoilta saadut tiedot, mukaan lukien Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä suostumuk-seesi perustuen muiden luotonantajien luovuttamat tiedot sekä viranomaisten toimittamat pakotelistat.

6. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin palveluntarjoajillemme perintä-, taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja vastaavia palveluja varten sekä suostumukseesi perustuen toisille luotonantajilleSuomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä. Tietoja voidaan myös luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme luovuttamisen olevanvälttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

7. Automatisoidut päätökset

Voidaksemme palvella asiakaskuntaamme tehokkaammin olemme automatisoineet sijoittajahallintaprosessistamme. Soveltamamme menetelmät perustuvat sijoittajan kelpoisuudesta tämän selosteen mukaisesti hankkimiemme tietojen automaattiseen arvioon, jonka perusteella voimme esimerkiksi jatkaa ainoastaan tietyt kelpoisuuden arviointiin liittyvät raja-arvot tai edellytykset täyttävien hakemusten käsittelyä ja/tai hylätä hakemuksia, mikäli arvioinnissa havaitaan sellaisia viitteitä väärinkäytöksestä, jotka lähtökohtaisesti johtaisivat sijoituksen hylkäämiseen myös ihmiskäsittelijän arvion perusteella. Sijoittajalla on kuitenkin tällaisissa tapauksissa oikeus esittää kantansa ja vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö.

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan meillä on siihen edellä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi arvioimme käsiteltyjen henkilötietojen laajuutta ja luonnetta sekä käsittelystä tiedoille aiheutuvaa mahdollista vahingossa tapahtuvan tai lainvastaisen tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen sekä luvattoman luovuttamisen tai pääsyn riskiä. Arvioimme myös aika ajoin säilyttämistarpeen olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakas-suhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Tietojen säilytystä voidaan kuitenkin jatkaa siltä osin kuin tietoja koskee yhä säilytystarve johtuen esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä taikka meidän, asiakkaidemme ja/tai kumppaniemme tärkeistä eduista ja oikeuksista huolehtimiseksi.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle tiettyjen palveluominaisuuksien to-teuttamiseksi. Tällä hetkellä henkilötietojasi voidaan siirtää:

Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen myös suostumukseesi tai esimerkiksi tarpeeseen siirtää tiedot solmimasi tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi. Informoimme sinua tällaisissa tapauksissa siirrosta erikseen.

10. Tietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden asianmukainen turvallisuustaso. Käyttämiämme menetelmiä ovat mm. kulunvalvontasekä käyttöoikeuksien asianmukaiset hallinta- ja valvontamenettelyt, salauksen käyttö, henkilöstön ohjeistaminen ja palveluntarjoajien huolellinen valinta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Sinulla on myös halutessasi oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löydät seuraavalta sivustolta: www.tietosuoja.fi

12. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.