Suunnatun
osakeannin ehdot

Lendiron Group Oy:n yhtiökokous on 18.11.2020 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Lendiron Group Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista 18.11.2020.

 

Lendiron Group

 

Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 2.000 kpl yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 1000 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko- oikeus alkaa merkintää seuraavasta päivästä.

Osinko

B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on yhdeksän (9) prosenttia.

Osinko-oikeus ja osingon maksaminen

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. B-sarjan osakkeiden kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy ehtojen vastaisesti muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle, muuntuu se C- osakkeeksi. Yhtiöllä on oikeus lunastaa C-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa. C-osakkeet eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeiden takaisin lunastaminen

Yhtiö voi koska tahansa oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Osakas voi vaatia B-osakkeiden lunastusta aikaisintaan 24 kuukauden päästä siitä merkintäpäivästä kun merkintähinta on siirtynyt yhtiön pankkitilille.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y- tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta.

 

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

 

Helsingissä 18.11.2020

Hallitus