Sijoituksen tekeminen

Sijoitus tehdään merkitsemällä ja maksamalla osake sähköpostitse merkintälomakkeella. Merkintä tapahtuu hetkellä, jolla sijoittajan valitsema sijoitussumma on siirtynyt kokonaisuudessaan Lendiron Group Oy:n osoittamalle pankkitilille.

Sijoituksen määrä
ja sijoitusaika

Sijoituksen määrä on Lendiron Group Oy:n ilmoittama ja sijoittajan valitsema merkintähinta. Sijoitusaika alkaa siitä päivästä, kun summa on kokonaisuudessaan maksettu Lendiron Group Oy:n osoittamalle pankkitilille. Sijoitusaika päättyy kun Lendiron Group Oy on maksanut sijoituksen kokonaisuudessaan tilittämättömine tuottoineen sijoittajan vastatilille. Sijoitus on voimassa toistaiseksi.

Merkintähinnan
maksaminen

Valitse haluamasi sijoitettava summa. Pienin mahdollinen sijoitus on 1000 €.
TEE SIJOITUS -painikkeesta sinut ohjataan verkkomaksuvälittäjä Paytrailin palveluun sijoituksen maksamista varten. Maksun suoritukset jälkeen sinut ohjataan automaattisesti takaisin Lendiron Group Oy:n palveluun.

ODOTTAA REKISTERÖINTIÄ tarkoittaa, että maksu on lähtenyt pankkitililtäsi, mutta ei ole vielä vastaanotettu Lendiron Group Oy:n tilille. Maksun perille saapuminen kestää 1-2 pankkipäivää. Maksun kirjauduttua Lendiron Group Oy:n tilille osakemerkintä hyväksytään vielä muodollisesti hallituksen toimesta saman päivän aikana.

AKTIIVINEN tarkoittaa sitä, että osakemerkintä on hyväksytty ja osakkeille kertyy päivittäin osinkoa.

TILITYKSET-osiossa näet tekemillesi sijoituksille maksetut osingot.

SIJOTUKSET-osiosta näet kaikki tekemäsi sijoitukset ja voit myös ne yksittäin lakkauttaa.

 

Lendiron Group

Lendiron Group

Sijoitukseen ja
palveluun liittyvät kulut,
palkkiot ja maksut

Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta ja ylläpidosta ei koidu sijoittajalle mitään kuluja.

Tuoton maksu
sijoittajalle

Tuotto lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Tuotto lasketaan sijoitusajan alkamispäivää seuraavasta päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai sijoituksen päättymispäivää edeltävään päivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt tuotto maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että suorituksen maksupäivä on viimeistään seuraavan kuukauden kolmantena (3.) pankkipäivä. Sijoituksen päättyessä tilittämätön tuotto maksetaan osakkeen lunastuksen yhteydessä.

Pankkipäivä on päivä, jona pankit ovat avoinna siten, että ne voivat osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Suomessa pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta suomalaisia pyhäpäiviä, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää sekä joulu- ja juhannusaattoa ja päivää, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Tuottoa maksetaan vain, jos Lendiron Group Oy:llä on voitonjakokelpoisia varoja tilikaudelta ja edellisiltä tilikausilta. Tuoton maksaminen edellyttää myös, että Lendiron Group Oy on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen. Sijoittajan saama tuotto kuuluu osinkoverotuksen piirin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

 

 

Sijoituksen lunastaminen takaisin

Osakkeenomistaja voi tarvittaessa lähettää lunastuspyynnön yhtiölle. Yhtiö voi oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet

Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle

Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle. Mikäli sijoittaja kuitenkin siirtää tai panttaa osakkeet oikeudettomasti kolmannelle, osake muuntuu tuotto-oikeudettomaksi ja siten käytännössä arvottomaksi Lendiron Oy:n C-sarjan osakkeeksi. C-osakkeet eivät tuota mitään oikeuksia Lendiron Group Oy:n varoja jaettaessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa C-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla. Siirtorajoitus ja edellä kuvattu muunto eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeisiin liittyvät myös osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet.

Muut ehdot

Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Lendiron Group Oy:lle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla.

Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet.

Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja vastatilinsä muutokset Lendiron Group Oy:n verkkopalvelun viestitoiminnolla. Myös muu sijoittajasuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään palvelun viestitoiminnolla.

Lendiron Group Oy:llä on milloin tahansa oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä eikä niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Lendiron Group Oy ei ole luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä sijoitus ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

Vastuunrajoitus

Lendiron Group Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Lendiron Group Oy ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä Lendiron Group Oy korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Lendiron Group Oy ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Lendiron Group Oy:llä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Sijoittajan tietosuoja

Lendiron Group Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lendiron Group Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli sijoittajalla ei ole vakinaista kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.